مراسم گلریزان انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی