سخنگوی کانون سردفتران:ثبت سنداستقبال مردم استان یزد ازمقام معظم رهبری،از افتخارات دفاتراسنادرسمی است