عضو کمیسیون قضایی و حقوقی: سیستم سنتی باید از دفاتر اسناد رسمی جمع‌آوری شود