برگزاری همایش سند رسمی بارویکرد ارتقاء نظم حقوقی در خرم آباد