عیادت رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از محمد انتظامی،سردفتر بازنشسته