افتتاح مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران در خیابان طالقانی