سران دفاتر اسناد رسمی جدیدالتاسیس از تابلوهای طرح جدید متحدالشکل استفاده و اقدامات را بصورت مکانیزه انجام دهند