بیانیه کانون سردفتران در رابطه با نقض حقوق بشر در غزه مظلوم