همایش "نظام پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی" برگزار شد