اطلاعیه مهم در رابطه با بیمه سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته شهرستان ها