فراخوان کمیته رفاهی ورزشی کانون سردفتران و دفتریاران برای تشکیل تیم فوتسال