قابل توجه صاحبان دفاتر اسناد رسمی و مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380