رییس کانون سردفتران خطاب به رییس ثبت: اجازه ندهید سردفتران با دغدغه نان از وظایف قانونی خود غافل بمانند