رییس سازمان ثبت بر لزوم حرکت با برنامه ریزی با حضور افراد فرهیخته در صنف سردفتران تاکید کرد