مهلت صدور و یا تمدید دفترچه های خدمات درمانی اعلام گردید