بخشنامه؛ تسهیلات ایجاد شده در قانون تسهیل تنظیم اسناد