تویسرکانی در همایش سازمان ثبت: نقص و به روز نبودن قوانین از مشکلات اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک است