نامه رییس سازمان ثبت به ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه" نحوه رسیدگی به اخذ جریمه های مربوط به حمل و نقل"