هزینه تنظیم اجاره نامه در دفترخانه ها کمتر از نصف مطالبه بنگاه هاست