عظیمیان:سالانه به طور متوسط ۱۷ میلیون خدمات ثبتی به مردم ارائه می‌شود