اطلاعیه دریافت کارت همایش برای همکاران بازنشسته استان تهران