بررسی پیش فروش واحدهای مسکونی با حضور رییس کانون در شبکه پنج سیما