تجلیل از استاد دکتر محمدجعفر جعفری‌لنگرودی در مهرماه 1398