اجرای طرح ساماندهی دفاتر در حاشیه مراکز تعویض پلاک