اولین دفتر ثبت نام گواهی امضاء الکترونیک در یزد افتتاح شد