اولین دفتر ثبت نام امضای الکترونیکی در استان آذربایجان شرقی افتتاح شد