بررسی عملکرد مالی کانون در مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری