نقش معاملات غیررسمی در افزایش معوقات بانکی/روش مسدود کردن راه فرار بدهکاران