تمدید قرارداد بیمه سازمان خدمات درمانی با کانون سردفترن و دفتریاران