اعلام مراسم ترحیم برادر آقای هاشمی مقدم،معاون امور اسناد سازمان ثبت