حضور تیم فوتبال کانون در چهارمین دوره لیگ حِرف و مشاغل کشور