نظریه مشورتی دفتر حقوقی درخصوص شرکت های تعاونی اعتباری غیرفعال