با حضور معاون رییس قوه قضاییه؛ شورای عالی قضایی استان اردبیل تشکیل جلسه داد