اطلاعیه واحد رفاهی ورزشی در خصوص مراسم راهپیمایی ورزشی