تیم فوتبال کانون با سه گل ستارگان هنر ایران را از پیش رو برداشت