رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: معضل عدالت درآمدی دفترخانه‌های ثبت اسناد برطرف شده است