دیدار رؤسای صنوف و مجامع حرفه ای کشور با معاون اول رییس جمهور