سرویس «تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی» راه اندازی شد/ گامی در جهت افزایش اعتبار اسناد رسمی