محمد عظیمیان،رییس شورای‌عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری شد