هنرمندان،وکلا را مغلوب کردند/رضایت سردفتران و راهوری ها به یک امتیاز