اطلاعیه واحد فناوری و اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران