خداییان: سند خودروها باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود