فعالیت دفاتر اسناد رسمی در استان تهران کماکان به صورت زوج و فرد است