اعلام نتایج داوری مقالات نخستین همایش "نقش و جایگاه سندرسمی در نظم حقوقی"