بدون تنظیم سند در دفاتر هرگونه نقل انتقالات فاقد اعتبار است