دعوت بسیج دفاتر اسنادرسمی و کانون برای عضویت سردفتران و دفتریاران