رئیس سازمان ثبت با نمایندگان کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان ها دیدار کرد